Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 3/2017

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 3/2017

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 3/2017

Αθήνα, 25/01/ 2017
Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/43/112144 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ


ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ και ΕΛΕΓΧΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

Ταχ. Δ/νση :Σατωβριάνδου 18
10432 Αθήνα Τηλεφωνικό Κέντρο: 1555

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3

Θέμα : Κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Αυτοαπασχολούμενων Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (ΟΓΑ) από 01/01/2017».

Σχετικά : 1. Τα άρθρα 40 και 41 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ .ΤΑ 85/12.05.2016) όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
2. Η αριθμ. οικ. 61501/3398/2016 (ΦΕΚ ΤΒ 4330/30.12.2016) Κ.Υ.Α.

Με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4387/2016, από 01/01/2017 επέρχονται αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων που υπάγονται βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων ΟΓΑ, όπως αυτές ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του νόμου, στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών.

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο καταργείται το υφιστάμενο σύστημα ασφαλιστικών κατηγοριών και ορίζεται το πραγματικό εισόδημα, από την άσκηση αγροτικής ή κάθε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, ως βάση υπολογισμού της εισφοράς. Για την πληρέστερη κατανόηση και την ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων παρέχονται οι πιο κάτω διευκρινήσεις - οδηγίες:

ΕΦΚΑ-αρ.3-2017-Yπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών Αυτοαπασχολούμενων ΟΓΑ

PARARTHMA_EGK_3_2017_EFKA.pdf