ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας την έγκυρη και ποιοτική λογιστική πληροφόρηση.
 • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής
 • Πλήρης εφαρμογή των λογιστικών κανόνων με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία
 • Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων (ΟΑΕΔ,ΙΚΑ,ΣΕΠΕ κλπ)
 • Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας
 • Προσαρμογή στα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS)
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Γ.Ε.ΜΗ, Νομαρχία και Επιμελητήρια)
 • Οργάνωση σεμιναρίων επί λογιστικών – εργατικών – φορολογικών θεμάτων, για την ενημέρωση και την εκπαίδευση του προσωπικού, που στελεχώνει το λογιστήριο των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων
 • Μηνιαία αποτελέσματα, προσωρινοί ισολογισμοί.

ΒΙΒΛΙΑ Β (απλογραφικά)

 • Υπεύθυνη ενημέρωση των λογιστικών σας βιβλίων μηχανογραφικά ή χειρόγραφα.
 • Τακτικά και εντός των προθεσμιών, παίρνουμε προς ενημέρωση και επιστρέφουμε κατόπιν τα στοιχεία (τιμολόγια κλπ.) προς ταξινόμηση και αρχειοθέτηση.
 • Σύνταξη όλων των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος, ΦΠΑ, ΚΒΣ, Παρακρατούμενων Φόρων και λοιπών φορολογικών τελών (Περιοδικών και Οριστικών).
 • Τακτικά και έγκαιρα φορολογικά αποτελέσματα για εκτίμηση φόρων χρήσης.
 • Πλήρης παρακολούθηση και ενημέρωση επί των εργατικών θεμάτων με τη σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων ανά μήνα και όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές (Ασφαλιστικές εισφορές, Ο.Α.Ε.Δ., Επιθεώρηση Εργασίας, Α.Π.Δ) με έγκαιρη ενημέρωσή σας για το ύψος των εισφορών και υποβολή αυτών μέσω Ιnternet.
 • Εκτύπωση βιβλίων, τήρηση αρχείων.

ΒΙΒΛΙΑ Γ (διπλογραφικά)

 • Ενημέρωση, επίβλεψη, τήρηση των λογιστικών σας βιβλίων και σύνταξη όλων των υποχρεώσεων σας (πχ. περιοδική Φ.Π.Α., INTRASTAT, ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων-παραδόσεων, κατάσταση απόδοσης χαρτοσήμων κλπ).
 • Οργάνωση και έλεγχο της επιχείρησης σε όλους τους τομείς της δραστηριότητας για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία της.
 • Σύνταξη και υπογραφή όλων των ετήσιων καταστάσεων και δηλώσεων χρήσεως εκκαθαριστικής Φ.Π.Α. δήλωση εισοδήματος δήλωση φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας οριστική δήλωση φόρων συγκεντρωτικές τιμολογίων ισοζύγιο πρακτικά ΔΣ, ΓΣ
 • Εκτύπωση των βιβλίων ή τήρηση όλων των αρχείων.
 • Μηνιαία αποτελέσματα, προϋπολογισμός και σύγκριση αυτών με αντίστοιχα προηγουμένων μηνών και συναφών επιχειρήσεων ίδιου κλάδου.