ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στο πλαίσιο των πρωτόγνωρων αλλαγών της φορολογικής νομοθεσίας παρέχουμε έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση.

Εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης, αναπτύσσουμε ένα εμπεριστατωμένο φορολογικό πλάνο πλήρως σύμφωνο με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

  • Φ.Π.Α. (περιοδική δήλωση - εκκαθαριστική - επιστροφές Φ.Π.Α.)
  • Intrastat - Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες αποκτήσεων, παραδόσεων, πράξεις
  • Φ.Μ.Υ. (προσωρινή δήλωση, οριστική Φ.Μ.Υ., συμφωνίες)
  • Λοιποί φόροι (εργολάβων, χαρ/μο ιδιωτών, φόρος μερισμάτων, φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας κ.λ.π.)
  • Ενάρξεις – Μεταβολές – Διακοπή Εργασιών
  • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Νομικών και Φυσικών προσώπων
  • Επίλυση εξειδικευμένων φορολογικών θεμάτων
  • Εσωτερικός φορολογικός έλεγχος για διαπίστωση πιθανών προβλημάτων
  • Διεκπεραίωση φορολογικών ελέγχων και υποθέσεων
  • Συγχωνεύσεις - Μετατροπές - Διασπάσεις επιχειρήσεων