ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥMΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της LOGICTAX έχουν σαν βασικό στόχο τη βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης.

Τεχνικές Μείωσης Κόστους

 • Εφαρμογή ελέγχου αποθεμάτων
 • Υπολογισμός οικονομικής ποσότητας παραγγελίας
 • Απόδοση κεφαλαίου αποθέματος
 • Υπολογισμός κόστους αποθεμάτων
 • Έλεγχος παλαιότητας αποθεμάτων
 • Σημείο νέας παραγγελίας
 • Βελτίωση παραγωγικότητας
 • Ποιοτικός έλεγχος
 • Εκτίμηση και έλεγχος κόστους για μείωση εξόδων (διοίκησης, διάθεσης, παραγωγής)
 • Στρατηγική μείωσης κόστους marketing
 • Έλεγχος χρηματοοικονομικού κόστους.

Προϋπολογισμός – Ταμειακές Ροές

Σύνταξη προϋπολογισμού (μηνιαίου - ετήσιου)

 • Πωλήσεων
 • Αγορών
 • Παραγωγής
 • Δαπανών
 • Τελικών αποθεμάτων
 • Κόστος πωληθέντων
 • Ενοποιημένος προϋπολογισμός
 • Ταμειακός προϋπολογισμός - Cash Flow
 • Σύνταξη προϋπολογιστικού αποτελέσματος
 • Σύνταξη προϋπολογιστικού ισολογισμού
 • Ανάλυση προϋπολογιστικών - οικονομικών στοιχείων για λήψη αποφάσεων.

Μελέτες

Προϋπολογισμός – Ταμειακές Ροές

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της LOGICTAX έχουν σαν βασικό στόχο τη βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης.

 • Στατιστική ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan)
 • Μελέτες Βιωσιμότητας

Μελέτες για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων