Αριθ.Πρωτ-ΑΤΚΕ 1040901 ΕΞ 2016-10043-16.3.2016-ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Αριθ.Πρωτ-ΑΤΚΕ 1040901 ΕΞ 2016-10043-16.3.2016-ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Αριθ.Πρωτ-ΑΤΚΕ 1040901 ΕΞ 2016-10043-16.3.2016-ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Αριθ.Πρωτ: ΑΤΚΕ 1040901 ΕΞ 2016/10043/16.3.2016 
Παραβάσεις λήψης εικονικών στοιχείων - Τροποποίηση του άρθρου 7 του Ν. 4337/2015 (αλλαγές στις κυρώσεις και το καθεστώς ΦΠΑ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Αθήνα 16/03/2016
Αριθ.Πρωτ: ΑΤΚΕ 1040901 ΕΞ 2016/10043


Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Χατζαλή 
Τηλέφωνο: 2103224878 FAX: 2103235135 


ΘΕΜΑ: Σχετικά με την αριθ.3293/18-2-2016 ερώτηση

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 3293/18-2-2016 ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Μ. Τζελέπης, σας γνωρίζουμε ότι:
Για τις παραβάσεις λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, οι διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997, οι οποίες ίσχυαν μέχρι τις 26.7.2013, για παραβάσεις που διαπράχθηκαν μέχρι την ημερομηνία αυτή, προέβλεπαν την επιβολή προστίμου, ποσού ίσο με το διπλάσιο της αξίας του στοιχείου, όταν η αξία του στοιχείου ήταν πάνω από 1200 ευρώ.

Για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., λήπτες εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή μέρος αυτής, οι διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού, προέβλεπαν ευνοϊκή μεταχείριση και επέβαλλαν στις περιπτώσεις αυτές, το πρόστιμο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού, ήτοι 300 ευρώ, το οποίο περιορίζονταν στο 1/3 αυτού δηλ. 100 ευρώ, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2523/1997, που ίσχυαν μέχρι 31.12.2013, ανά στοιχείο, ανεξάρτητα από την αξία των στοιχείων αυτών. Στην περίπτωση δε, που η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη, οι διατάξεις αυτές προέβλεπαν την μη επιβολή προστίμου στους αγρότες λήπτες εικονικών στοιχείων.

Από 26.7.2013, η παράβαση λήψης εικονικών στοιχείων, αποτελεί παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013 (παραβάσεις φοροδιαφυγής), συγκεκριμένα της περίπτωσης γ' της παραγράφου αυτής, για την οποία επιβάλλεται πρόστιμο, ίσο με ποσοστό 50% της αξίας του στοιχείου, για κάθε παράβαση. Εξαιρετικά δε το πρόστιμο της περίπτωσης αυτής, μειώνεται στο 25%, όταν η εικονικότητα ανάγεται, αποκλειστικά, στο πρόσωπο του εκδότη και στο 15%, εφόσον η λήψη του στοιχείου δεν είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος. Οι διατάξεις αυτές δεν προβλέπουν διαφορετική μεταχείριση, για τους λήπτες εικονικών στοιχείων, αγρότες του ειδικού καθεστώτος, καθότι με τις διατάξεις του ν. 4174/2013(Κ.Φ.Δ.) θεσπίζεται ενιαίο πλαίσιο διατάξεων σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Από 17.10.2015, τόσο για τις παραβάσεις λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, που διαπράχθηκαν μέχρι την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013, δηλαδή μέχρι 26.7.2013, για τις οποίες εφαρμόζονταν οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997, όσο και για τις παραβάσεις που διαπράχθηκαν το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είχαν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 55 (δηλαδή από 26.7.2013 μέχρι και 16.10.2015), για τις οποίες μέχρι την κατάθεση του ν. 4337/2015 (12.10.2015), δεν είχαν εκδοθεί οι οριστικές πράξεις επιβολής προστίμων, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπουν οι μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 4337/2015. 

Ειδικότερα, οι διατάξεις αυτές προβλέπουν ότι στην περίπτωση λήψης εικονικών στοιχείων, επιβάλλεται πρόστιμο, ποσού ίσο με το 40% της αξίας κάθε στοιχείου. Στην περίπτωση δε, που η αξία του στοιχείου είναι μερικώς εικονική, ποσό, ίσο με το 40% του μέρους της εικονικής αξίας (περίπτωση β'). Όταν δεν δύναται να προσδιοριστεί η μερικώς εικονική αξία, ποσό ίσο με το 20% της αξίας του στοιχείου (περίπτωση γ'). Όταν η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη, στον λήπτη επιβάλλεται πρόστιμο, ποσού ίσο με το 20% της αξίας του στοιχείου (περίπτωση δ'). Εφόσον δε, η λήψη του στοιχείου δεν είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους, στον λήπτη επιβάλλεται πρόστιμο, ποσού ίσο με το 10% της αξίας του στοιχείου (περίπτωση ε').

Οι μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 4337/2015 (ισχύς από 17.10.2015), όπως και οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Δ.(ισχύς από 26.7.2013 έως και 16.10.2015), δεν προβλέπουν ειδική ευνοϊκή μεταχείριση για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., που είναι λήπτες εικονικών φορολογικών στοιχείων. Η υιοθέτηση τυχόν επιεικέστερου καθεστώτος, όσον αφορά την επιβολή ευνοϊκότερων κυρώσεων στην υπόψη κατηγορία αγροτών, θα καταργούσε την αρχή της ισονομίας και θα οδηγούσε σε άνιση μεταχείριση της υπόψη κατηγορίας έναντι των λοιπών φορολογουμένων, που υπέπεσαν στις ίδιες παραβάσεις, πράγμα το οποίο θα αναιρούσε την καθολικότητα  που εισήγαγαν οι διατάξεις του ν. 4174/2013, βάση των οποίων συγκεκριμένες παραβάσεις επισύρουν συγκεκριμένο πρόστιμο, χωρίς να υφίσταται διαφοροποίηση ανάλογα με την κατηγορία φορολογουμένων

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ 

http://www.taxheaven.gr