Οι περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. από 01/2016 έως 12/2016, ΔΧ/2016 και ΔΠ/

Οι περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. από 01/2016 έως 12/2016, ΔΧ/2016 και ΔΠ/

Οι περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. από 01/2016 έως 12/2016, ΔΧ/2016 και ΔΠ/

Με το Γενικό Έγγραφο Ε40/907/14.12.2015 του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., κοινοποιούνται οι αναλυτικοί πίνακες με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής μηνιαίων Α.Π.Δ., εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, περιόδων απασχόλησης από 1/2016 έως 12/2016.

Οδηγίες είχαν δοθεί με το αρ. πρωτ: Ε40/535/28.7.2015 Γενικό Έγγραφό, αναφορικά με την περίοδο υποβολής της ΑΠΔ για τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα με έναρξη εφαρμογής το ΔΧ/2015 (υποβολή Ιανουάριος 2016).

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2016-12/2016
ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ο.Τ.Α. * ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2016-12/2016*Για περιόδους απασχόλησης από 01/01/2010 και εντεύθεν το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. υποβάλλουν τις αντίστοιχες Α.Π.Δ. (εμπρόθεσμες) αποκλειστικά μέσω διαδικτύου (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. εγκύκλιο 19/10)

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2016-12/2016
(δεν αφορά το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α.)
Πηγή: http://taxheaven.gr