ΠΟΛ.1262/10.12.2015

ΠΟΛ.1262/10.12.2015

ΠΟΛ.1262/10.12.2015

ΠΟΛ.1262/10.12.2015 
Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού 

ΠΟΛ 1262/2015

(ΦΕΚ Β' 2677/11-12-2015)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178).

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α' 194).

5. Την αριθ. Υ1/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β' 2076).

6. Την αριθ. Υ5/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β'204).

7. Την αριθ. Υ14/3.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη (Β' 2144).

8. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β' 2168).

9. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (Β' 130 και Β' 372), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1125239 ΕΞ 2013/8.8.2013 (Β' 2003) και Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013 (Β' 3317).

10. Τις διατάξεις του Ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α').

11. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α').

12. Του άρθρου 26 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α'), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 91 παρ. 1 του Ν. 4270/2014 και ισχύει.

13. Της περιπτ. α της παρ. 2 του άρθρου 73 και της παρ. 9 του άρθρου 147 του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α'), όπως ισχύει.

14. Το άρθρο 23 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α'), όπως ισχύει.

15. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 36 παρ. 8β του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α') «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015».

16. Τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α').

17. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α').

18. Τις διατάξεις του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α'), όπως ισχύουν.

19. Την υποπαράγραφο Α.1 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις (Α' 85)».

20. Τις διατάξεις του μέρους Β, άρθρου 3, παρ. Γ, υποπαρ. 2.1, υποπερ. ια, του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Β') «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της συμφωνίας».

21. Την αριθ. 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008 ΑΥΟ (ΦΕΚ 307 Β') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

22. Την αριθμ. Δ33 5037619 ΕΞ 2013/18.10.2013 ΑΥΟ (ΦΕΚ Β' 2656/18-10-2013).

23. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (δικαιούχους και καταναλώσεις πετρελαίου) και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω υπό αύξοντα αριθμό 19 ΑΥΟ προβλέπεται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 210 εκατ. ευρώ από το έτος 2015 και εξής.

24. Την ανάγκη α) χορήγησης επιδόματος σε συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών πετρελαίου θέρμανσης εσωτερικής καύσης (DIESEL) και β) επανακαθορισμού των κριτηρίων για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης σε συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών πετρελαίου θέρμανσης εσωτερικής καύσης (DIESEL) λόγω της υποχρέωσης που απορρέει από τις διατάξεις του μέρους Β, άρθρου 3, παρ. Γ, υποπαρ. 2.1, υποπερ. ια, του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Β') «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της συμφωνίας», για την καλύτερη στόχευση της επιλεξιμότητας, ώστε να μειωθούν κατά το ήμισυ οι δαπάνες για τις επιδοτήσεις πετρελαίου θέρμανσης στον Προϋπολογισμό του 2016.

25. Την αριθμ. Δ5Α 1167754 ΕΞ 5.12.2012 Α.Υ.Ο. με θέμα «Ανάθεση πληρωμής του επιδόματος θέρμανσης προς τους δικαιούχους-καταναλωτές πετρελαίου θέρμανσης εσωτερικής καύσης (DIESEL)» ΦΕΚ 3249 Β' 2012,

Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε το παρακάτω αρχείο: